Rufen Sie uns an! Auf der Karte anzeigen Senden Sie uns eine E-Mail

Gute Spielerberatung zeigt Respekt
gegenüber

der sozialen Verantwortung des Sports, wie sie die UEFA und andere Verbände vertreten;
den Sportlern, die alles geben: Ohne Spielerkarrieren und Vereinswechsel kein Spitzensport;
den Familien der Sportler, die verantwortungsvoll das Talent der Sportler fördern;
den Fans, die durch ihren positiven spirit die Seele grosser Sportveranstaltungen sind;
der Fankultur, als epochen- und generationenüberdauernder Respekt im Sport;
den Vereinspräsidien, die auch in kritischen Phasen Vereine am Leben erhalten;
den Trainern, die unter grossem Druck Entscheide treffen und verantworten müssen;
den Verbänden und Behörden, die einen Rahmen schaffen und doch Freiheiten einräumen.

Këshilltari profesional i lojtarëve veçanërisht respekton:
- përgjegjësinë sociale të sportit në përputhje me rregullat e UEFA-s , FIFA dhe aleancave të tjera .
- lojtarët që japin gjithçka nga vetja që duhet jenë në gjendje të pangarkuar psiqike për të arritur rezultate superiore
- familjet që përkrahin me përgjegjësi dhe mbështesin talentin e sportistëve
- tifozët që janë shpirti i mirë dhe mbështetja e çdo ngjarje sportive
- kuturën e tifozëve që kalon nga një brez në tjetrin , dhe nga një epokë në tjetrën
- udhëheqësitë e klubeve që ndonjëherë në kushte të vështira mundëson mbijetesën e tyre
- trajnerët që marrin vendime nën shtypje dhe për to mbajnë përgjegjësinë
- shërbimet e shoqatat publike dhe zyrtarët sportiv që krijojnë kornizat dhe mundësitë për sport në hapësirën publike

Poštovanje
Profesionalni savjetnik posebno poštuje:
- socijalnu odgovornost sporta u skladu s pravilima UEFA-e, FIFA-e i ostalih saveza.
- sportaše koji daju sve od sebe i moraju biti mentalno slobodni da bi mogli postići vrhunske rezultate
- obitelji koje odgovorno podržavaju i potpomažu talent sportaša
- navijače koji su dobra duša i podrška svakog sportskog događaja
- kulturu navijača koja prelazi s jedne generacije na drugu, s jedne epohe na drugu
- uprave klubova koje katkada pod teškim uvjetima održavaju klubove na životu
- trenere koji pod pritiskom donose odluke i za njih preuzimaju odgovornost
- javne službe i saveze te sportske dužnosnike koji stvaraju okvire i mogućnosti za sport u javnom prostoru